เข้าเรียนออนไลน์
ล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  ลืมรหัสผ่าน
นัดพบกลุ่ม
สอบปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่
ตรวจสอบ Plug-in
Adobe Reader
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
000012 วิชาเสื้อผ้าสตรี
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ได้แก่ การตัดเย็บกระโปรงสตรี  กางเกงสตรี เสื้อสตรี และชุดติดกัน
รายละเอียดหลักสูตร
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
 - เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บ
 - การใช้จักรเย็บผ้า
  ความรู้เรื่องผ้า
  เทคนิคการตัดเย็บด้วยมือ และด้วยจักร
 - การเนา การสอย และการทำเครื่องเกาะเกี่ยว
 - การทำซิปแบบต่างๆ
 - การทำกระเป๋าแบบต่างๆ
 - การสร้างแบบและตัดเย็บขอบเอวแบบต่างๆ
บทที่ 2 การสร้างแบบและตัดเย็บ
  กระโปรงสตรี
 - การวัดตัวเพื่อตัดกระโปรง
 - การสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้น
 - การวางแบบและตัดเย็บกระโปรงเบื้องต้น
  กางเกงสตรี
 - การวัดตัวเพื่อตัดกางเกงสตรี
 - การสร้างแบบกางเกงเบื้องต้น
 - การวางแบบและตัดเย็บกางเกงเบื้องต้น
  เสื้อสตรี
 - การวัดตัวตัดเสื้อสตรี
 - การสร้างแบบเสื้อเข้ารูปเบื้องต้น
 - การวางแบบและตัดเย็บเสื้อเข้ารูปเบื้องต้น
  ชุดติดกัน
 - การสร้างแบบชุดติดกันเบื้องต้น
 - การวางแบบและตัดเย็บแบบชุดติดกันเบื้องต้น
ขั้นตอนการเรียน
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ (หากต้องการใบประกาศนียบัตร)

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. เรียนทำแบบฝึกหัด และฝึกปฏิบัติ ให้ครบ

3. ทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%  ถ้าไม่ถึงให้กลับมาเรียนและทำแบบทดสอบจนผ่าน

1. ลงทะเบียน 520 บาท

2. ตรวจสอบตารางภาคปฏิบัติที่หน้าหลักเรียนออนไลน์

3. แจ้งความจำนงเข้าเรียนภาคปฏิบัติ

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ที่เปิดสอน
  1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
  2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
  3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
  4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
  5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
  6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์)
  7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
  8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
  9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์)
การชำระค่าลงทะเบียน
  1. กรณีต้องการรับใบประกาศนียบัตร กรุณาชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ที่เปิดสอน สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-245-6602 ,02-644-3045 และ 02-644-3254
ลงทะเบียนเรียน