เข้าเรียนออนไลน์
ล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  ลืมรหัสผ่าน
นัดพบกลุ่ม
สอบปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่
ตรวจสอบ Plug-in
Adobe Reader
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
000009 วิชาตัดเสื้อผ้าสมัยนิยม
เรียนรู้หลักการตัดเย็บเสื้อสตรีเบื้องต้น การวัดตัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อแบบปกต่าง ๆ ได้แก่  เสื้อปกปีกนก เสื้อปกกล้วยหอม และเสื้อปกเทเลอร์
รายละเอียดหลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อสตรี
     - การวัดตัว
     - อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
     - การสร้างแบบเสื้อเบื้องต้นชนิดมีเกล็ดไหล่
 
การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อแบบปกต่าง ๆ
     - การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อปกปีกนก (ปกในตัว)
     - การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อปกกล้วยหอม (ปกในตัว)
     - การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อปกเทเลอร์
ขั้นตอนการเรียน
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ (หากต้องการใบประกาศนียบัตร)

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. เรียนทำแบบฝึกหัด และฝึกปฏิบัติ ให้ครบ

3. ทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%  ถ้าไม่ถึงให้กลับมาเรียนและทำแบบทดสอบจนผ่าน

1. ลงทะเบียน 520 บาท

2. ตรวจสอบตารางภาคปฏิบัติที่หน้าหลักเรียนออนไลน์

3. แจ้งความจำนงเข้าเรียนภาคปฏิบัติ

สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ที่เปิดสอน
  1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
  2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
  3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
  4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
  5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
  6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์)
  7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
  8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
  9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์)
การชำระค่าลงทะเบียน
  1. กรณีต้องการรับใบประกาศนียบัตร กรุณาชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ที่เปิดสอน สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-245-6602 ,02-644-3045 และ 02-644-3254
ลงทะเบียนเรียน